EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

language available: language enlanguage itlanguage hrlanguage selanguage si

Varför ett konsortium?

Ett stort antal länder introducerar reformer som uttryckligen använder sig av “European Key Competencies” ramverk som en utgångspunkt. Goda framsteg har gjorts för att anpassa läroplaner, men det finns fortfarande mycket att göra för att stödja lärares kompetensutbildning, för att uppdatera utvärderingsmetoder och för att introducera nya sätt att organisera lärande i en innovativ skolmiljö. Det är en stor utmaning att se till att alla elever får nytta av innovativa metoder. “The European Framework for Key Competences for Lifelong Learning” identifierar och definierar nyckelkomponenter som är nödvändiga för självförverkligande, aktivt medborgarskap, socialt inkluderande och att vara anställningsbar i ett kunskapssamhälle. Att lära sig att lära, ha initiativ och entreprenörskap, social, medborgerlig och kulturell kompetens, är de gränsöverskridande nyckelkompetenser som detta konsortium har haft som en absolut prioritet vid uppläggningen av projektet (keycomp_en.pdf.).

Barn som fanns i SEL klassrum visade en bättre social kunskap och förmåga att lösa problem jämfört med barnen i kontrollklasserna. Lärare skattade barn från SEL klassrum som att de hade högre nivåer av självkontroll och känsloreglering och lägre nivåer av oroliga/tillbakadragna beteenden.

Den största delen av innovation inom SEL fältet, som föreslagits av EAP_SEL konsortiet är planering, genomförande och genomförande av projektets hemsida och bedömningsprotokoll för mätning av social emotionell mognad eller barns sociala och känslomässiga utveckling. Målet är att utveckla ett instrument som är lätt att använda och kan göra det möjligt för tvärnationella jämförelser. Detta representerar en innovativ insats och tillföra ett mervärde till detta projekt, med starkt stöd av detta konsortium, eftersom ett sådant inte existerar i hela Europa. Förmåga att hantera flerspråkiga bedömningsprotokoll i nätverket, med tillgång till uppgifter på europeisk nivå, är viktiga för forskning och pedagogiska program i hela Europa. En anledning till att vi betraktar projektet som nödvändigt är att SEL fältet för närvarande saknar tillräckliga instrument för att utvärdera antingen utfall (för barn) eller processer (bland både barn och lärare). Om vi ​​lyckas producera relevanta instrument eller protokoll och sprida dessa, så skulle det vara ett stort steg framåt.

EAP_SEL konsortiet ser detta projekt som ett bra tillfälle att involvera lärare och elever i en intervention som kan öka deras emotionella och sociala kompetens, det förenar forskningsvärlden med skolvärlden, en värld som ofta är tudelad. En viktig del av EAP_SEL projektets mervärde realiseras genom medverkan av lärare från olika europeiska länder som har genomfört samma sak i minst 5 europeiska länder (Italien, Kroatien, Slovenien, Schweiz, Sverige). I fler av partnerländerna finns det inte material av god kvalitet (i vissa av dem inget material alls) som kan användas av lärare med sina elever, därav beslutet att samarbeta i detta ämne och lägga fram ett förslag.

follow us on ...