EAP-SEL

European Assessment protocol for Children's SEL Skills

f.SIZE: [s] [m] [b]

language available: language enlanguage itlanguage hrlanguage selanguage si

Bakgrund

Forskning visar att sociala och emotionella förmågor kan läras ut och också höja nivån på det akademiska lärandet. När detta introduceras i undervisningen ökar sannolikheten att de kommer ihåg och använder det de lärt sig. Känslor kan möjliggöra eller begränsa förmågan till engagemang i skolarbetet, arbetsmoral, att åta sig något och i förlängningen skolframgång. Detta pekar på vikten att lära ut sociala och emotionella förmågor.

Det huvudsakliga bidraget till den internationella forskningen inom SEL ämnet är skapandet av ett standardiserat instrument som gör det möjligt att utvärdera barns SEL förmågor och som på så vis hjälper till att främja hög kvalitet på SEL interventionerna. Det snabbt växande intresse som finns för SEL förmågor i Europa visar att det finns ett intresse för ett Europeiskt bedömningsinstrument, så att SEL interventionerna kan utvärderas ordentligt och så att man också kan jämföra mellan länder. Eftersom skolan verkar vara den arena där dessa färdigheter lärs ut, så är det viktigt att skolpersonal kan utvärdera vilken effekt som socialt och emotionellt lärande har.

Projektet som har letts av Universitetet i Perugia (Italien) och involverar partner från Kroatien, Italien, Schweiz, Slovenien och Sverige.

Projektet avser att utveckla lärarfortbildningen i fem olika länder och att dela expertisen inom SEL. En mångfald i delägarskapet ger extra värde tack vare projektets transnationella samarbete och lokaliseringen av de olika partnerna. Parterna delar också forskning, expertis och de olika ansatserna i de olika länderna som har utvecklats inom fältet att lära ut sociala och emotionella färdigheter.  Skillnaderna I utbildningssystem och metodologi och kultur mellan de olika partnerländerna, likväl som deras livsstil, kommer säkerligen att bidra till att skapa en “Europeisk SEL modell”.

Tack vare samarbetet mellan 36 medlemmar från partnerländerna, och därmed en garanti för maximal effekt, använder parterna en rad websidor och internationella arrangemang för att sprida materialet. Effekten kommer att innebära en odiskutable förändring, under och efter projektet. Projektet kommer att hjälpa elever att lära sig, anpassa sig och att använda specifika färdigheter som skiljer sig från de ämnesmässiga så att de fokuserar på personens utveckling och socialisering. Till detta mål kan läggas att projektet inte bara handlar om lärarfortbildning utan också om att eleverna i sin socialisering kan använda sig av emotionella kompetenser.

follow us on ...